Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

mediace

Mediace je metoda řešení sporu za pomoci třetí nezávislé osoby, mediátora. Mediátor pomáhá stranám překonat překážky stojící v cestě vzájemného dialogu, zprostředkovává nebo usnadňuje vzájemnou komunikaci a pomáhá hledat taková řešení, která uspokojí úplně nebo alespoň v nějaké míře obě (všechny) zúčastněné strany. Cílem mediace je dohoda vyhovující oběma stranám.

Mediace je dobrovolný a důvěrný proces, kterého se účastní pouze znesvářené strany a mediátor, popřípadě i další přizvané osoby, pokud s jejich přítomností všichni souhlasí.

Mediace může sloužit jako alternativní metoda řešení sporů i jako bezpečný a konstruktivní způsob vyříkání si a objasnění komunikačně náročných otázek.

Mediátor je nezávislá, nezaujatá osoba pracující ve prospěch obou stran, mediátor nedoporučuje řešení, nerozsuzuje ani nenařizuje podobu výsledné dohody. Mediátor je odborník na konflikt a komunikaci, ale nikoli na předměty sporu.

 

JAK MEDIACE PROBÍHÁ

Mediace probíhá jako společná schůzka obou stran sporu a nestranného mediátora. Mediátor vede jednání tak, aby obě strany měly možnost se ke vzniklé situaci vyjádřit, vyjasnit si stanoviska, nahlédnout na požadavky druhé strany z jiného pohledu, uvědomit si možnosti nejlépe vyhovující daným podmínkám a uvážit jejich případné dopady. Nakonec strany za pomoci mediátora společně nalézají taková řešení, která jsou pro obě strany přijatelná.

Cílem mediace je rozumná, vyvážená a prakticky proveditelná dohoda, která odráží možnosti a přání obou stran. Tato dohoda může sloužit jako podklad pro soudní jednání ve věcech, v nichž je konečné rozhodnutí soudu nezbytné (rozvod, úprava poměrů nezletilých dětí atd.). Pokud strany mají zájem, budou mít příležitost tuto dohodu před podpisem konzultovat se svými právníky či jinými odborníky.

Podmínkou mediace je dobrovolnost. Tam, kde není z obou stran motivace hledat řešení, nebývá mediace účinná.

Jako mediátor jsem vázaná povinností mlčenlivosti, informace získané během mediace stejně jako průběh setkání je důvěrný a nesdělím jej žádné třetí straně ani instituci. Pro lepší zajištění neutrality obvykle vedu mediaci ve dvojici s kolegou nebo kolegyní. V případě potřeby mohu přizvat nebo doporučit právníka, popřípadě další odborníky.

Jedno mediační setkání trvá tři hodiny. Počet absolvovaných sezení záleží na hloubce a složitosti konfliktu.

Nevíte-li, jak oslovit druhou stranu a přizvat ji k mediačnímu jednání, nebo potřebujete-li více informací, neváhejte mne kontaktovat emailem nebo telefonicky.

 

VÝHODY A NEVÝHODY

 • Mediace je oproti soudnímu řízení rychlejší a levnější, důvěrná a nemůžete ji prohrát. Většina mediací je uzavřena během několika sezení (dvou až čtyř), zatímco soudní proces může trvat mnoho měsíců i roků, stát neodhadnutelné množství peněz a prodlužovat stresuplné období nejistoty, a to bez záruky pro Vás uspokojivého výsledku.
 • Mediace na rozdíl od rozsudku nabízí možnost učinit o budoucnosti své vlastní rozhodnutí.
 • Mediace nemá poraženého. Ani s porážkou spojené negativní emoce vůči protistraně.
 • Mediace usnadňuje případnou budoucí spolupráci.
 • Mediace zprostředkovává nalezení řešení, na kterém se znesvářené strany rovnoměrně podílí.
 • Oboustranná ochota dostát vzájemné dohodě je větší než ochota realizovat soudem nařízené rozhodnutí.
 • Mediace nabízí prostor řešit Vaše citlivé záležitosti bez posluchačů, svědků a soudců.
 • V případě, že nalezení dohody přesto není možné, lze se vždy obrátit na soud.

 

Mediace není vhodná v případě, kde jedna ze stran usiluje pouze o porážku druhé strany, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo kde jedna ze stran používá vůči druhé hrozeb či fyzického násilí.

 

FAKTA O KONFLIKTU

Konflikt může být

 • zdrojem informací
 • zdrojem změny
 • zdrojem a podmínkou vývoje
 • zdrojem stimulace zájmu
 • zdrojem uvolnění napětí
 • zdrojem přehodnocení vztahů

 

nebo naopak

 • zdrojem únavy, frustrace, nespavosti a nemoci
 • zdrojem stagnace
 • zdrojem destrukce

 

Záleží pouze na tom, jak je zvládnutý.

„Problém není problém, to, jak se s ním naloží, bývá problém.“

/ Virginia Satirová