Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

gdpr

Informace o zpracování osobních údajů mediátorem

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Mediátorka se jako správce osobních údajů, které jí budou na základě smlouvy s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoM“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR.

Správce osobních údajů
Ing. arch. Eva Barešová, zapsaná mediátorka, IČ 01615041, místem podnikání Vinohradská 98, Praha 3
e-mail: eva@mediace-baresova.cz
tel.: +420 777844694

Právní základ pro zpracování
Smlouva o provedení mediace /čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR/
Plnění právních povinností /čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR/
Oprávněný zájem správce /čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR/

Účel zpracování
Poskytování služeb mediátora podle ústní nebo písemné smlouvy uzavřené s klientem.
Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze ZoM a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se mediátor při poskytování služeb řídit.
Oprávněným zájmem správce je výkon práv mediátora a uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů
Spolupracující mediátor pokud je poskytována co-mediace
Orgány veřejné moci (např. správní orgány)
Poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování služeb mediátora (např. provozovatel datového úložiště a e-mailových schránek nebo účetní kancelář)
Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude trvat příslušný právní důvod a účel zpracování. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR.

Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – mediátora získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – mediátor bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – mediátora zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce – mediátor v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – mediátora, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – mediátorem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
Poskytování osobních údajů je zákonným a smluvním požadavkem. Klient sice nemá povinnost poskytnout osobní údaje, nicméně neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro řádné plnění poptávané mediační služby může mít za důsledek vznik zákonných důvodů pro odmítnutí službu poskytnout.