Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

jak mediace probíhá

Mediace probíhá jako společná schůzka stran sporu a nestranného mediátora. Mediátor vede jednání tak, aby se obě strany měly možnost vyjádřit ke vzniklé situaci, vyjasnit si svá stanoviska, nahlédnout na požadavky druhé strany z jiného pohledu, uvědomit si své možnosti nejlépe vyhovující daným podmínkám a uvážit jejich případné dopady. Nakonec strany za pomoci mediátora společně hledají taková řešení, která budou pro obě strany přijatelná.

Cílem mediace je rozumná, vyvážená a prakticky proveditelná dohoda, která odráží možnosti a přání obou stran. Tato dohoda může sloužit jako podklad pro soudní jednání ve věcech, v nichž je konečné rozhodnutí soudu nezbytné (rozvod, úprava poměrů nezletilých dětí atd.). Pokud strany mají zájem, budou mít příležitost tuto dohodu před podpisem konzultovat se svými právníky či jinými odborníky.

Podmínkou mediace je dobrovolnost a důvěrnost. Tam, kde není z obou stran motivace hledat řešení, mediace nebývá účinná. Mediátor nikde neoznámí a neprozradí sdílené informace, pouze v případě, že je k tomu všemi stranami výslovně vyzván, či mu to nařizuje zákon. 

Jedno mediační setkání trvá 3 hodiny. Podle hloubky a složitosti konfliktu bývá potřeba absolvovat více sezení.

Nevíte-li, jak oslovit druhou stranu a přizvat ji k mediačnímu jednání, nebo potřebujete-li více informací, neváhejte mne kontaktovat emailem nebo telefonicky.

„Se zatnutou pěstí nemůžeš podat ruku.“

/ Indira Gandhi